Náboj kulový Hornady, Custom, .223 Rem., 68GR, BTHP


Náboj kulový Hornady, Custom, .223 Rem., 68GR, BTHP

Klasická a velmi oblíbená řada munice Hornady. Uživatel získává sériově vyráběnou munici v kvalitě ručně vyráběné. Laborováno střelou SST.

Značka Hornady
Záruka 24 misícu
Kód HOR80464
Ks skladem 60
Dostupnost Skladem
28,60 Kč   

  
Skladem


Popis
Dotazy
Poslat na email

Podrobný popis


Oady stoeliva Hornady

 

Superformance - oada stoeliva se zvýšeným výkonem (vyšší ús?ová rychlost, plošší dráha letu, vyšší dopadová energie) bez zvýšení ús?ového tlaku!! Možno používat i ve starších a samonabíjecích zbraních. Firma Hornady dosáhla tichto parametru díky vývoji nového typu stoelného prachu. Žádný jiný výrobce stoeliva, za dva roky od uvedení Superformance na trh, podobných parametru zatím nedosáhl. Stoelivo Hornady Superformance má o 100-200 fps (cca 60m/s) vyšší ús?ovou rychlost stoel, než než u bižného stoeliva. Stoelivo Superformance je extrémni poesné a nabízí se v širokém spektru ráží od .243 Win až po .458 WinMag. Tato oada munice získala oceniní na IWA 2011, jako munice roku v Evropi !!! Laborace se provádí stoelami SST, Interbond a GMX.

 

Superformance Varmint - stejná oada stoeliva jako superformance, ale ureená pro tzv. Varmint ráže, ureené pro lov škodné a menší zvioe. Oproti standardní munici opit dosahuje lepších výkonových parametru, tudíž ji lze využívat na ješti vitší vzdálenosti a poi obtížných podmínkách lovu. V této oadi se vyrábí munice v rážích od .204 Ruger, poes .22 Hornet, .222 Rem., .223 Rem., až po .243 Win. Tato oada munice se laboruje stoelami V-MAX.

 

Custom - klasická oada munice Hornady, která patoí k tomu nejoblíbenijšímu. Široká paleta ráží od .22-250 Rem až po .450 Marlin, ve. mnoha Evropských ráží. Laboruje se stoelami SST, Interlock, Interbond a GMX. Uživatel získává sériovi vyrábinou munici v kvaliti rueni vyrábiné munice. To ostatni platí pro všechny oady stoeliva Hornady !!!


Varmint Express - munice se standardními parametry, vyrobená v nejvyšší kvaliti, pro odstoel škodné a menší zvioe. Laborováno stoelami V-MAX v rážích od .204 Ruger, poez .22 Hornet, .222 Rem, .223 Rem až po .243 Win.


Varmint Express Rimfire - oada munice s okrajovým zápalem. Laborována stoelami V-MAX, XTP (eXtreme Terminal Penetration) a NTX. Vyrábino v rážích .17 Mach2, . 17 HMR a .22 WMR.


LEVERevolution - oada munice používající stoely FTX a MonoFlex, která je promárni ureena pro zbrani s trubicovým zásobníkem.


DGS (Dangerous Game Series) - oada stoeliva vyrábiná z tich nejlepších komponentu, pod poísnou kontrolou kvality. Stoelivo, na které je 100% spolehnutí i v tich nejvypjatijších a nejnebezpeenijších okamžicích poi lovu tižké, nebezpeené zvioe. Stoelivo je laborováno stoelami DGX, DGS a SP-RP Interlock v rážích od 9,3x62, poes .375 HH, .450 Nitro, .416 Rigby, .458 WinMag až po .500 Nitro Express, se stoelami ruzných hmotností.


Shotgun - náboje s jednotnou stoelou pro brokovnice. Nejznámijší a nejoblíbenijší je munice s jednotnou stoelou SST (resp. FTX s mikeím hrotem) pro lov spárkaté zvioe. Tato munice má vynikající poesnost a dostoel. Na 100 m dosahuje nástoelu pod 2 MOA (58 mm), což je poesnost, které nedosahují ani nikteré kulové náboje. Dále je v této oadi novi nabízena munice s tzv. Buckshots, tedy nikolika hrubými broky v poetu 8 nebo 12 ks. Toto stoelivo je vyrábino v parametru Superformance.


Match - oada munice pro sportovní, extrémni poesnou stoelbu na velké vzdálenosti. Nabízena v rážích, které se používají ve sportovních disciplínách, ve. Benchrest. Laborováno stoelami Match a A-MAX.


Superformance Match - oada munice, která využívá parametru novi vyvinutého stoelného prachu pro vyšší ús?ovou rychlost, plošší dráhu letu a vyšší poesnost. Prodlužuje se efektivní dostoel a snižuje vliv boeního vitru.


Steel Match - nová oada munice laborovaná do ocelových nábojnic, které jsou potaženy speciálním polymerem a zachovávají si tak vlastnosti mosazných nábojnic. Tato munice je laborována ve stejné kvaliti, jako munice Match, ale její cena je díky použitému materiálu nábojnic o cca 40% nižší. Vyrábí se v rážích 9 mm Luger, .40 SW, .45 ACP, .223 Rem., .30 Carabine a .308 Win.


Vintage Match - nová oada munice v tzv. "archivních" rážích pro ty, kteoí stoílejí sportovní disciplíny s klasickými vojenskými zbranimi v klasických rážích a potoebují kvalitní Match munici ve špiekové kvaliti. Vyrábí se v rážích 6,5x55 SE, .308 Britisch, 7,62x54 a 8x57JS.


TAP FPD - munice s kvalitou oady Match, ale se stoelami se zvýšenou ranivostí.


Critical Defence, Critical Duty a Custom Handgun - jsou náboje v rážích pro krátké zbrani, které mají stoely se zvýšeným ranivým úeinkem a mohou být prodány pouze držitelum zbrojní licence pro zbrani kategorie A nebo pro držitele zbrojního prukazu sk. C, který vlastní dlouhou zbrao v dané ráži.


Stoely používané v nábojích Hornady


SST (Super Shock Tipped) - u nás známá a oblíbená stoela se širokými možnostmi využití. Tato stoela, i když je ureena pro lov, má parametry stoel oady Match. Jedná se o mikeí stoelu, která výrazni expanduje i za nižších dopadovýc rychlostí. Poi odpovídající ráži je vhodná pro lov všech druhu zvioe. Jedná se o stoelu s vynikajícím úeinkem poedevším pro ty, kteoí stoílí tzv. na zadní komoru (za plec na žebra).


Interbond - stoela podobné konstrukce jako SST, je však konstruována jako tvrdší stoela, takže i po pruchodu poes kosti nedochází k oddilení plášti od jádra a stoela si zachová 90% puvodní hmotnosti. Její pláš? je sinijší, než u SST a je profilován do jádra. Poi použití vhodné ráže na konkrétní zvio dochází prakticky vždy k párovému šoku.


Interlock - stoela klasické konstrukce s odkrytou špiekou (polopláš?), kde vystupuje oloviné jádro. Dochází ke kontrolované expanzi i za nižší dopadové rychlosti. Firma Hornady u tichto stoel jako první zaeala používat ogivální a ne tangenciální (jak je zvykem u vitšiny výrobcu) zakoivení horní eásti stoely. To kvuli lepšímu balistickému koeficientu, díky kterému obecni stoely Hornady umožoují u dané munice lepší prubih balistické koivky a umožoují poesnou stoelbu i na vitší vzdálenosti.


GMX - monolitické stoely vyrobené z kompozitního materiálu bez olova. Stoely jsou extrémni poesné, dosahují prakticky vždy hluboké penetrace (poes 75 cm) a párového šoku i poi zásahu poes velké kosti. Zachovávají si 95% puvodní hmotnosti a expandují na 1,5 násobek puvodního prumiru. Balisticky se chovají stejni jako stoely SST a Interbond poi stejných hmotnostech. Jejich konstrukce umožouje použití ve státech nebo oblastech, kde není možné používat stoely s obsahem olova. Hodni lovcu lovících poedevším ve vitší míoe vysokou, používá v kulovnicích Blaser R93 ráže .300 WinMag náboje SuperFormance se stoelou 150GR GMX. Úeinek je i na extrémní vzdálenost poes 300 m fenomenální.


DGX (Dangerous Game eXpanding) - stoely, které firma Hornady používá do oady munice DGS (Dangerous Game Series) pro lov poedevším africké a nebezpeené zvioe. Stoely DGX mají patentovaný systém uzameení jádra do plášti a zarueují expanzi a ranivost v situacích, které se neopakují.


DGS (Dangerous Game Solid) - monolitická stoela pro odstoel tižké a nebezpeené zvioe. Stoela zarueuje extrémni hlubokou penetraci. Svými parametry je shodbá se stoelami DGX, takže náboje s obima stoelami lze používat bez korekce v jedné zbrani.


V-MAX - je považována za nejlepší Varmintovou stoelu na trhu. Stoely mají speciálni designovaný midiný pláš?, oloviné jádro a plastovou balistickou kuklu. Mají vynikající plochou dráhu letu a dosahují vynikající expanze i na velké vzdálenosti, kdy už mají nižší dopadovou rychlost. Tyto stoely jsou laborovány do munice, která je vhodná pro odstoel škodné nebo menších druhu spárkaté zvioe. Jedná se o mikké stoely, které mají devastující úeinek, ale v tižších kusech by nedosáhly potoebné hloubky pruniku. Vždy ovšem záleží na umístiní zásahu.


NTX & Varmint - stoely s monolitickou konstrukcí bez olova, které mají stejné ureení, jako stoely V-MAX, ale jejich konstrukce umožouje použití ve státech a oblastech, kde není možno používat stoely s obsahem olova.


FTX - stoely pro náboje, které jsou poedevším používány ve zbraních s trubicovým zásobníkem (kulovnice Marlin a Winchester). Firma Hornady vývojem tichto stoel umožnila používat náboje s moderní konstrukcí stoel ve zbraních, kde se o zápalku opírá hrot další stoely. FTX má flexibilní polymerovou špieku, která zamezuje odpálení náboje umístiného v trubicovém zásobníku poed ní. Doíve to bylo možné pouze u obyeejných polopláš?u s plochou špiekou. Vyrábí se a laboruje do ráží .30-30 Win, .45-70 Govt., .444 Marlin, .44 Mag. apod. Tyto stoely jsou vyrábiny a laborovány i pro nikteré revolverové náboje.


Match - stoely, které jsou vyrobeny v tzv. New AMP (Advanced Manufacturing Process) - novi vylepšený proces výroby. Stoely ureené pro poesnou, sportovní stoelbu na velké vzdálenosti. Tyto stoely vykazují nulovou odchylku koncentricity !! Stoely jsou vyrábiny v provedení BTHP (zužená zái a kavitaení dutinka.


A-MAX - stoely se stejným ureením jako Match, vyrobené pro extrémní poesnost. Mají ostrý hrot, který je tvooen speciálním polymerem. Tyto stoely v sobi kloubí poznatky získané za posledních 50 let studia poesné stoelby.


HAP (Hornady Action Pistol) - stoely pro náboje do krátkých zbraní, jejichž konstrukce umožouje použití na ocelové teree. Stoely HAP nemají porušený pláš? a jsou výhradni ureeny pro sportovní stoelbu, poedevším dle pravidel IPSC.

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle